Till Habo Kommunfullmäktige:

 

Motion angående cykelvägarna Habo- Furusjö och Habo-Brandstorp.

 

Det är viktigt att hela Habo Kommun byggs samman med bra

kommunikationer. Vi måste satsa på hela kommunens landsbygd!

 

Gång och cykelvägar, både för säker transport och rekreaktion, är en viktig del i detta arbete. Vid fiberläggning finns samarbets möjligheter!

Kommunen har haft medborgardialoger där det framkommit att gång och cykelvägar är en prioriterad  och viktig fråga för landsbygden.

 

Det finns många fördelar såsom att säkerheten ökar både för oskyddade som för bilister, bra för hälsan, turismen ökar. Unga av idag tillbringar mindre tid i rörelse än gamla generationer samt att trafiken blivit ”hårdare och snabbare”! Flertalet vägavsnitt är det en stor fara att vistas på vägrenen med små barn! Att locka befolkningen till förnöjsamt och naturligt motionerande är av stor vikt.

Därtill kommer troligen ”Cykelturismen” att öka då ”Vättern-runt” är mycket attraktivt vilket ger kommunen strålande reklam och inkomster.

Det är bra också för miljön om det korta bilåkandet minskas eftersom det är ”kallstarter” som sprider förstörande ämnen.

 

Habodemokraterna föreslår

 

Att kostnaderna för kommunen utreds grundligt (ev. med Länstyrelsen)

Att motionen skickas till budgetberedningen  för vidare behandling.

Att cykelvägar Habo till Furusjö samt Brandstorp prioriteras skyndsamt.

 

 

 

Morgan Malmborg                  Lennart Karlsson

 

Habo 2018-02-04Motion om:

 

Rutiner mm i samband med åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar samt bidragssökande ”nysvenskar”.

Detta är jämförbart med Försäkringskassa och Arbetsförmedlings samt Socialkontorens anmälningar av ”Bidragsfusk” av kommuners innevånare.

Detta har redan införts i kommun efter förslag från olika partier på lokal nivå.

 

Att Habo kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612 eller annan lag/föreskrift,

ska obligatoriskt polisanmäla dels de ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer

samt också andra bidragssökare som anvisas av Migrationsverket eller annan myndighet genom lämnande av falsk/oriktig information.

 

Habo 2017-08-12

 

 

 

Lennart Karlsson,(-)  Morgan Malmborg,(-)  Elisabeth Malmborg,(-)

 

Fullmäktigeledamot   Fullmäktigeledamot     Ersättare fullmäktige


Motion om bevarande av Gröne Vägens skola.

 

Då många i Habo kommun anser att Gröne Vägens skola är av intresse att bevara föreslår vi

 

Att Gröne Vägens skola bör om möjligt bevaras och användas som museebyggnad i sig själv och tillställas allmänheten genom att fylla byggnaden med utställningar och information om bygden.

 

Att användas för information om kommande byggnationer, arbetsplatser och kommunal information av både tillfällig som permanent beskaffenhet.

 

Att undersöka möjligheten att förlägga ”Turistbyrå” med ”Vandrarhem” och cafe’.

 

Habo 2016-12-03

 

.....................................................

Morgan Malmborg

 

 

...................................................

Lennart Karlsson

 

Habodemokraterna