Till Habo Kommunfullmäktige

 

 

Motion om lokalt Tiggeribegränsning i områdena Habo Centrum och Vårdcentralen.

 

Självfallet vore ett nationellt tiggeriförbud det bästa, men eftersom vi har en handlingsförlamad Regering och Riksdag verkar detta svårt att genomdriva.

 

Nu har förutsättningarna för lokala tiggeriförbud ändrats sedan Vellinge kommun

fått klartecken för ett lokalt förbud av Högsta Förvaltningsrätten.

 

När vår tidigare tiggerimotion behandlades i KF i November 2017 fick vi inget stöd från något av de övriga parter. Nu hoppas vi att de partier som ingår i det konservativa blocket HD, SD, KD,

samt M kommer stödja denna motion. Dessa 4 partier har egen majoritet i Habo.

 

Vi Habodemokrater önskar

 

Att allt tiggeri förbjuds i Habo centrum, Blå torget samt Vårdcentralen.

Begränsningarna införes i Lokala Ordningsstadgan.

 

Habo 2019-01-03

 

 

…......................................................

Morgan Malmborg

 

 

HABODEMOKRATERNA

 

 

 

 


Till Habo Kommunfullmäktige:

 

Motion angående cykelvägarna Habo- Furusjö och Habo-Brandstorp.

 

Det är viktigt att hela Habo Kommun byggs samman med bra

kommunikationer. Vi måste satsa på hela kommunens landsbygd!

 

Gång och cykelvägar, både för säker transport och rekreaktion, är en viktig del i detta arbete. Vid fiberläggning finns samarbets möjligheter!

Kommunen har haft medborgardialoger där det framkommit att gång och cykelvägar är en prioriterad  och viktig fråga för landsbygden.

 

Det finns många fördelar såsom att säkerheten ökar både för oskyddade som för bilister, bra för hälsan, turismen ökar. Unga av idag tillbringar mindre tid i rörelse än gamla generationer samt att trafiken blivit ”hårdare och snabbare”! Flertalet vägavsnitt är det en stor fara att vistas på vägrenen med små barn! Att locka befolkningen till förnöjsamt och naturligt motionerande är av stor vikt.

Därtill kommer troligen ”Cykelturismen” att öka då ”Vättern-runt” är mycket attraktivt vilket ger kommunen strålande reklam och inkomster.

Det är bra också för miljön om det korta bilåkandet minskas eftersom det är ”kallstarter” som sprider förstörande ämnen.

 

Habodemokraterna föreslår

 

Att kostnaderna för kommunen utreds grundligt (ev. med Länstyrelsen)

Att motionen skickas till budgetberedningen  för vidare behandling.

Att cykelvägar Habo till Furusjö samt Brandstorp prioriteras skyndsamt.

 

 

 

Morgan Malmborg                  Lennart Karlsson

 

Habo 2018-02-04
Motion om:

 

Rutiner mm i samband med åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar samt bidragssökande ”nysvenskar”.

Detta är jämförbart med Försäkringskassa och Arbetsförmedlings samt Socialkontorens anmälningar av ”Bidragsfusk” av kommuners innevånare.

Detta har redan införts i kommun efter förslag från olika partier på lokal nivå.

 

Att Habo kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612 eller annan lag/föreskrift,

ska obligatoriskt polisanmäla dels de ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer

samt också andra bidragssökare som anvisas av Migrationsverket eller annan myndighet genom lämnande av falsk/oriktig information.

 

Habo 2017-08-12

 

 

 

Lennart Karlsson,(-)  Morgan Malmborg,(-)  Elisabeth Malmborg,(-)

 

Fullmäktigeledamot   Fullmäktigeledamot     Ersättare fullmäktige