Partiprogram

  • HD är ditt lokala och jordnära parti utan någon som helst koppling till partierna på riksnivån. Vi styrs inte av pekpinnar från något block eller riksdagsparti! I vårt arbetssätt är lyssnandet och närheten till människorna viktigast.
  • I valet 2018 ställde vi upp för första gången.
  • HD tar utan omfattande byråkrati ställning genom att väga för- och nackdelar mot varandra.
  • HD vill att Habo kommun ska utvecklas där medborgaren verkligen är i fokus!
  •  HD tror på sunt förnuft i alla delar av politiken, inte minst ekonomifrågorna!
  • Läs mer i partiprogrammet om vår politik. Tag gärna kontakt med oss!
  • Vi har delat in vårt partiprogram i enkla delar så du kan få en snabb översikt. Klicka på någon av bilderna nedan för att läsa mer om respektive område

 

Läs mer i partiprogrammet

Habodemokraterna kommer verka för färre antal kommunalråd och lägre politikerarvoden och en öppen och bemannad välkomnande kommun reception.
Habo kommun styrs idag av tre kommunalråd, varav ett samtidigt utgör oppositionsråd. Den minskade kostnad som uppkommer genom vårt förslag ger oss möjligheten att omfördela skattemedel och prioritera mer angelägna och eftersatta behov främst inom skola, vård och omsorg. Habodemokraterna kommer fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla närheten till medborgarna, den lokala politiken och demokratin i Habo kommun.
Med ett öppet och välkomnande kommunhus skapar vi vänligt bemötande och tillgänglighet för alla.

Vi vill ha en mera synlig och närvarande polis i vår kommun. Du som bor i Habo kommun förväntar dig en trygg kommun och det har du all rätt till!
Habodemokraterna kommer även i fortsättningen förbli det parti som tydligast markerar behovet av ökad trygghet och säkerhet.
Partiet har agerat genom att i flera sammanhang påtala värdet av en mera synlig och närvarande polis.
Skadegörelse måste klaras upp oavsett brottsrubricering.
Habodemokraterna agerar och framhåller värdet av att kommunens politiker samfällt visar större enighet och tydlighet hos den beslutande myndigheten.

Verksamheter inom vård och omsorg ingår tillsammans med förskola / grundskola i de kommunala kärnområden som vi i Habodemokraterna kommer att prioritera.

 

Kommunens demografi med tillhörande prognoser pekar på ett växande behov av insatser inom såväl vården som omsorgen. Antalet boendeplatser bör successivt utökas i den mån vården ej kan säkerställas genom hemhjälpsinsatser i eget boende. Kommunen bör verka för trygghets/seniorboenden såväl i centralorten som utanför Habo. Vi är till ytan en stor kommun med omfattande landsbygd varför en förhållandevis stor andel av vården naturligt sker genom hemtjänst.

 

En ökad effektivitet skall alltid eftersträvas men detta får aldrig äventyra en god vård och omsorg varför en ökad resurstilldelning måste komma till stånd som tillförsäkrar fler händer inom vården och omsorgen. Socialnämnden har under senaste åren klarat sin budget tack vare de tillfälliga extra bidrag som anvisats från staten. Även inom socialtjänsten ser vi det helt nödvändigt att skapa en budget som bättre kan tjäna som rättesnöre för verksamheten eftersom det är ohållbart att ständigt tvingas redovisa årliga underskott. Kommunen skall sträva efter kompetent, språkkunnig och erfaren personal inom omsorgen som skapar trygghet.

En skola där trygghet och fler vuxna i rummet ger resultat – vi tror på barnen!

 

Habodemokraterna satsar på innehållet i våra lokaler och i undervisning och omsorg i skolan. Vi behöver lägga mycket kraft för barnen i kommunen så de får bästa möjliga start i livet när det gäller undervisning. Detta ska gälla både förskola och grundskola så att så många som möjligt klarar målen att gå vidare i studier med godkända betyg.

 

HD motsatte oss nedläggningen av kyrkbyns förskola. Vi vill att barnen även på landsbygden skall ha möjlighet till förskolor. HD värnar om alla familjer i Habo kommun. Barn är olika med olika behov. Vi anser därför att föräldrar själva i större utsträckning ska få bestämma den omsorgsform som passar dem bäst och som ger barnen en god start i livet. HD ser det värdefullt med alternativ vilket innebär att föräldrar i större utsträckning ska kunna anlita privata aktörer inom ex pedagogisk omsorg och förskola. Privata alternativ kommer att uppmuntras! Kulturskolan är betydelsefull för barnen. Som enda parti vill vi återstarta konst och form som drabbat 70 elever.

Utveckla närservice istället för att avveckla den!

 

För oss i Habodemokraterna är det av stor vikt att tillse och vidareutveckla förutsättningarna för en levande landsbygd i hela kommunen. Det är därför självklart att slå vakt om och stärka närservicen, öka bostadsbyggandet, skapa ökad takt för att påskynda fiberutbyggnad i de områden som f.n. saknar tillgång till bredband samt förbättra tåg och busskommunikationerna.

Habo kommun har på kort tid blivit av med bla, Biblioteket, bowlingen samt livsmedelsbutik i Fagerhult. Samt förskola i kyrkbyn. Vi Habodemokrater är landsbygdens bästa vän.

 

 


 

Kommunen behöver en landsbyggsutvecklare för att stärka landsbygden i vår vidsträckta kommun och tillsammans med landsbygdens folk lättare kunna vidareutveckla och kläcka idéer.

Genom en generös och realistisk bygglovshantering vill HD underlätta generationsskiften på lantgårdar. Gårdarnas fortlevnad och utveckling säkerställs. Likaså bevara äganderätten för byggande på egen mark.

 

Sjönära tomter bör möjliggöras. Vi vill se mer närodlad mat. Här kan vi sänka transportkostnader och utsläpp och gynna lokala näringsidkare vilket är en win-win situation för både klimatet, medborgarna

 


Företagandet är av stor betydelse för att kunna säkerställa skatteintäkter som generar medel till den samhälleliga service som ska finnas i en kommun.

 

Kommunen skall underlätta beslutsprocessen för såväl nyetableringar som investeringar från befintliga företag. Välmående företag ger fler arbetstillfällen. Företagen behöver på samma sätt som kommunen fortsatt stärka behoven av kompetensförsörjning.

 

Företagens aktiva medverkan i projektet är nödvändig för genomförandet av denna stora och betydelsefulla satsning. Det är särskilt viktigt att lyssna på näringslivets behov och önskemål.

I de mål som uppställts i kommunen påtalas att vi varje år ska förbättra vår placering i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking. Dessvärre har utvecklingen på senare tid pekat i motsatt riktning. Näringsidkare har i undersökningen bl a påtalat att kommunens politiker bör skapa bättre dialog med företagen vilket HD snarast är beredda ta tag i. Kommunen ska heller inte konkurrera med näringslivet. Vi måste visa betydligt större lyhördhet. När HD kommer till makten kommer vi därför verka för att den nya kommunledningen, oavsett politikers tillhörighet, majoritet eller opposition, tillsammans och gemensamt kontinuerligt träffar företagen och inhämtar värdefulla synpunkter som gör att vi kan göra en bra kommun ännu bättre!

 

Upphandlingsfrågor och kommunikationer är av stor vikt i ett gott företagsklimat. Vi kommer att ordna kvällsträffar och andra aktiviteter där viktiga. Vår kommun måste ha ett mer aktivt turismengagemang, detta skapar både fler jobb och ger mer skatteintäkter.

Habodemokraternas ekonomihantering präglas av ansvarsfull användning av skattemedel med sunt förnuft.

 

Kommunens investeringsplan uppvisar en alltför hög volym vilket påtalats vid ett flertal tidigare budgetbehandlingar. Vi måste göra erforderliga prioriteringar och förskjutningar i tiden för att skapa utrymme och kunna underhålla kommunens fastigheter och anläggningar. Detta innebär ingalunda investeringsstopp men jämväl nödvändiga och mer kraftfulla prioriteringar.

 

Kommunens låneskuld ska årligen minska, något som dessvärre i realiteten blivit det motsatta. Om investeringstakten inte sänks kommer driftbudgeten att urholkas med effekten att våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg drabbas av försämrade förutsättningar. Med tanke på nuvarande inflationstakt förutspår ett flertal ekonomiska bedömare relativt näraliggande och fortsatta räntehöjningar vilket kommer påverka kommunens ekonomi i ogynnsam riktning till följd av de ytterligare nyupplåningsbehov som en alltför hög investeringsvolym medför. Vi kommer verka för att kommunalskatten ej höjs – målet är snarare att verka för sänkt kommunalskatt.

Använd naturens resurser på allra bästa sätt!

 

Vindbruksplanen är i flera stycken inaktuell då uppställda energimål redan uppnåtts, ny teknik har utvecklats samt mycket högre verk som påverkar människor och verksamheter inom större radier än tidigare.

 

Vi förordar solenergi som ny viktig energikälla och värnar om våra små befintliga vattenkraftverk som även de utgör en värdefull tillgång.

 

 


Ungdomar som flyttar och vuxit upp i Habo är en mycket viktig del i kommunens utveckling. Vi tror på ungdomarna.

 

Under senaste året har äntligen tagits beslut om ny fritidsgård och kulturskola.

Kommunen är till ytan stor vilket även bör få ett genomslag i fritidssysselsättningar på landsbygden.

Att engagera ungdomar i föreningslivet är av stor betydelse och skapar bättre förutsättningar till nätverk, trivsel och gemenskap.

 

För att underlätta ungdomars möjligheter att kunna träffas krävs bättre tillgång till allmänna kommunikationsmedel varför påtryckningar måste ske hos huvudmannen, regionen, för ett säkerställande. Vi vill uppmuntra utbildning för entreprenörskap vid gymnasiet eftersom det är värdefullt att fler ungdomar i sin utbildning lär sig mer om företagande och dess villkor.

Tillsammans med företagen vill vi ordna särskilda kampanjer som ger möjligheter att efter kompletterande studier få ungdomar att flytta tillbaka till kommunen. Samordnad rekrytering kommun/företag ser vi som en bra kombination. Hemvändardagar skall fortlöpande anordnas för att med ungdomar som ”draglok” lösa arbetskraftsbehoven inom såväl kommun som företag.

Vi vill uppmuntra kultur- och föreningslivet i Habo kommun!

 

Kommunen bör använda befintliga lokaler i större utsträckning. Kommunen kan med fördel ta lärdom om hur andra löser sådana behov. Habo Arena, med god tillgång till såväl parkering som restaurang, bör kunna nyttjas betydligt bättre för större arrangemang vilket bör övervägas som alternativ till uppförandet av ett kulturhus. Erfarenheter från andra orter och kommuner bör inhämtas där man använder lokaler mer effektivt.

Bibehållandet av servicen i våra kommundelar är särskilt angelägen varför bör övervägas alternativet att en framtida ny isbana till slättens idrottsområde.

Bidragen till föreningslivet bör ses över när kostnaderna ökat. Vi vill uppmundra det omfattande ideella arbete som föreningarna utför.

 


Habodemokraterna värnar om alla äldre människor i kommunen!

 

Allt fler blir pensionärer och vill bo i en trygg och hemtrevlig miljö i hela kommunen. 

I anslutning till våra äldreboenden vill HD tillskapa trygghets/seniorboenden som ger möjlighet till gemensamma aktiviteter och möten.

 

 

Vi vill se gratis trygghetslarm samt en fixartjänst som kan hjälpa våra äldre med enklare sysslor som att byta glödlampor och batteri till brandvarnare mm.

 

Vi är pensionärernas bästa vän, när vi är partiet som vägrar spara på de som byggt vårt land.