Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

Enkel fråga till Kommunalrådet Gunnar Pettersson (S): 

 

Köp av mark på Kärnekulla. 

 

När Kärnekulla området såldes hade även Habo Kommun intresse av att köpa 

detta område. Om jag inte minns fel lade kommunen ett bud på 14 miljoner men 

det såldes sedan för 19 miljoner. 

 

Nu pratas det om i samhället att kommunen skall köpa mark av ägaren till Kärnekulla för ett pris av ofattbara 50 miljoner. 

 

Så mina frågor till kommunalrådet är: 

 

1. Förs diskussioner om att köpa mark på Kärnekulla? 

 

2. Kommer kommunen köpa mark på Kärnekulla? 

 

3. Är det någon tjänstman som förhandlar med markägaren? 

 

4. Avser  kommunen betala 50 miljoner för denna mark? 

 

 

Habo 2018-07-18 

 

 

 

Morgan Malmborg 

 

HABODEMOKRATERNA


Så närmar sig valet med stormsteg, vi har en underbar svensk sommar och  gjorde en bra insats i fotbolls VM. Men nu är det dags att låta de svenska färgerna skina även på det politiska planet, det är dags att ge de nya partierna som vill byta ut politikerklassen det inflytande som krävs. I Habo går de etablerade partierna (SD) exkluderat till val på att rätta till de problem som de själva har skapat. De som har ställt till med en faslig oreda vill nu ges chansen att rätta till sina misstag. De har haft flera mandatperioder på sig att ändra sin politik men har inte tagit den chansen, deras tid är ute!

 

Nu är det dags att ge vanligt folk chansen att med sunt förnuft få ordning på Habo kommun. Habodemokraterna vill inte ge amnesti åt vuxna afghaner och bostad åt dem på Ringvägen , vi vill inte att människor skall kunna komma till Habo och leva på bidrag, vi vill avveckla mångkulturen och åter se till att Habo blir en SVENSK kommun.

 

Detta kan endast göras genom en total reformering av den hitintills förda kommunpolitiken, man kan med hjälp av grundlagen utöva kommunalt självstyre och det tänker vi se till att göra. När politikerklassen i Habo skyller på att de är tvungna att göra si eller så på uppdrag av regeringen så ljuger dem. Det står klart och tydligt i grundlagen att det kommunala självstyret är en hörnsten i demokratin och flertalet paragrafer ger oss rätten att själva kontrollera vår kommuns öde. Vi är er röst, ni som svikits av etablissemanget, ni som arbetat och glömts bort, ni som känner er som andra klassens medborgare i ert eget land, ni som saknar det gamla Sverige, ni som vill återinföra sunt förnuft i den politiska debatten.

 

Man har under Almedalsveckan kunnat följa Sveriges nya oppositionsparti Alternativ för Sverige    De är vad jag kallar en frisk fläkt i svensk politik och utgör en spjutspets mot politikerklassen och globalisterna.

 

Vi är Habos spjutspets mot vanstyre, svenskfientlighet och vänsterliberalism!

Vi är den front som bekämpar verkningslös högerpolitik!

Vi är dem som förkastar miljökommunismen hos de Gröna Khmererna!

Vi är dem som kan bli en blåslampa på SD att åter börja föra sin egen politik!

Det är hos oss er röst skall ligga om ni vill återinrätta ett tryggt svenskt Habo igen!

 

Jag citerar fritt Per Albins bevingade ord med en lätt korrigering som avslut:

 

"Habo åt svenskarna, svenskarna åt Habo"

 

Johan Airaksinen


Insändare från Jönköpings Posten

 

 

 

  

Lions Marknad 2018


 Från Magazine 195 


Insändare från JP

https://www.jp.se/Källa: https://www.jp.se/Källa: https://www.jp.se/


När det blåser som hårdast, är det viktigt att stå fast!

Nedan följer ett filmklipp som ger en tydlig bild av vad som är viktigt i det nya Sverige, nu har redan två av våra partimedlemmar hotats via meddelande på sms och facebook. Allt för att vi inte räds att säga sanningen till folket, vi vill därför passa på att hälsa dessa anonyma hotskrivare att det ni gör endast stärker vår övertygelse. Vi vet att när argumenten tryter tar den svagsinte till hot, det vore bättre om man istället försökte utbilda sig och kunna försvara sin dekadenta ståndpunkt verbalt. Men anledningen till att era argument tryter är enkel, det finns inget försvar för massinvandringen. Det finns inget försvar för att behandla svenskar som andra klassens medborgare i vårt eget land. Det finns inget försvar för att ge bort välfärd, trygghet och framtid.

 

Vår tid är nu !

Er tid av förstörelse är ute!

Folket börjar vakna!

Era led tunnas ut!

Våra stärks av en vaknande massa!

 

Det vi sagt så länge, det vi varnat för och tänt otaliga vårdkasar i belysningssyfte för har nu slagit ner som en bomb i folkhemmets rykande ruiner. Sedan 1975 har landets politikerklass aktivt bytt ut folket och tryckt ner varje form av opposition. Men nu är det slut med att tigande se på när politikerklassen förstör vårt land och vår kommun. Vår resa börjar här, vi skall gemensamt ta tillbaka vår kommun från dem som i åratal arbetat för att bryta ner den.  

 

DE SOM RASERAT OCH FÖRSTÖRT VILL NU HA ERA RÖSTER FÖR ATT  RÄTTA TILL FELEN DE SJÄLVA HAR SKAPAT. GE DEM INTE MÖJLIGHET ATT FÖRSTÖRA ÄNNU MERA, LÅT DEM SOM VILL ÅTERSTÄLLA ORDNINGEN UTAN KOMPROMISSER GÖRA DET!

 

HABODEMKORATERNA!

 

Vi har inga valfläsk löften eller några bevingade floskler!

Vi är Habobor som tröttnat, vi är rösten för dem som inte kan höras. Vi är vanligt folk som inte längre tänker vara tysta, vi är produkter av det samhälle som förstörs.

 

Men nu tänker vi sätta stopp för vanstyret!

 

RÖSTA PÅ HABODEMOKRATERNA DEN 9E SEPTEMBER

DIN KOMMUN

DITT LAND 

DITT VAL

 

 


https://www.youtube.com/watch?v=Gecj6ao9myM

Svenska pensionärer vs Asylsökande/nyanlända

 

VARNING! Om du har dåligt hjärta kan det brista om du tittar på hur Vänstern, MP och Liberalerna vill behandla våra gamla och sjuka och organiserar sina "stödtrupper" inkl. Hallmedia att ge allt till vuxna "barn" istället!

När vi försöker stoppa detta får vi "vämjeliga"  SMS som är så hotfulla att vi inte vågar ha våra barn och barnbarn hos oss.Källa: Jönköpings Posten

https://www.jp.se/


 

 

Liberalerna twittrar om vår "rasism", deras egen politik kretsar kring att skapa en gräddfil för alla utom svenskar. Vi har otaliga gånger sett deras representanter raljera eller snyfta då motioner som gynnar Habo eller svenskar kommit upp i fullmäktige.

 

Om Stina inte får plats på äldreboendet, eller om hon får en plats men inte hennes man trotts 50 års äktenskap då fälls inga tårar. Om Kalle inte får vara med i volleybollen eller fotbollen för att hans föräldrar inte har råd, då gapas det inte om rättvisa. Om Anna som ska flytta hemifrån tvingas bort från kommunen eftersom man bara bygger åt "nya" svenskar då är det tyst som i graven hos Habos Liberaler.

Men om lille Ali inte får sin nya iphone. eller Fatima inte får en ny cykel och gratis medlemskap i alla föreningar då väcks ilskan. Då pyr den liberala svenskfientligheten ända ut i deras fingerspetsar.

 

Sluta upp med att kasta öknamn och klistra åsiktsetiketter på andra, då ni uppenbarligen saknar all kontakt med verkligheten. Att kalla oss för rasister samtidigt som man själv går i bräschen för den omvända rasism som diskriminerar  svenskar rimmar fruktansvärt illa!

 

 Varför ska utlänningslagen inte gälla vuxna utan asylskäl i Habo kommun?

 

6 § Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats
 med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.

7 § Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:1209).

17 § Om ett brott som avses i 5 § första stycket 1 har begåtts i en verksamhet so

a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda den juridiska personen eller att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

 

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Lag (2013:646).


Vår motion om tolk-kostnader

 

Nedan framställs Socialnämndens svar på vår motion.

 

§ 4 Svar på motion om kostnader för ogiltig frånvaro vid tolkbehov Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ärendebeskrivning Av 8 § förvaltningslagen framgår att myndighet vid behov bör anlita tolk när myndigheten har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad. Av 2 kapitlet 5 § kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Besök som bokas med tolk inom socialnämndens ansvarsområden sker framför allt i samband med handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det saknas bestämmelser som ger kommunen rätt att ta ut avgift för tolk i samband med handläggning av ärenden inom socialnämndens ansvarsområden. Det saknas även bestämmelser som ger kommunen rätt att ta ut avgifter vid avbokade besök i samband med handläggning av ärenden inom socialnämndens ansvarsområden. Att ta ut avgifter för kostnader som uppstår i samband med avbokade besök enbart av personer med språksvårigheter eller personer med behov av teckenspråkstolkning skulle därutöver riskera att anses vara diskriminerande mot bakgrund av bestämmelserna i diskrimineringslagen. Mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att motionen ska avslås.

 

Återigen så har vi tjänstemän och politiker i en nämnd som skriver utlåtanden och ger avslag på motioner utan grund. Man klargör tydligt i första delen av stycket att kommunen har rätt ta ut avgifter. Man är noga med att ange stycken och paragrafer som ger kommunen rätt att avkräva ersättning för missade besök och dylikt. Men sen kommer man in på att det skulle vara förbjudet enligt socialtjänstlagen att ta ut avgifter för t.ex tolk. Dock så är man inte lika noga med att skriva ut vilka paragrafer eller kapitel som förbjuder detta. Man bestämmer sig helt enkelt att avslå motionen av den anledning att man inte anser att den är politiskt korrekt. Att man sedan skyller på att den är olaglig eller diskriminerande är rentav löjeväckande, då man ej kan precisera vare sig kapitel eller paragrafer i socialtjänstlagen som förbjuder straffavgift vid missbrukat förtroende, besök eller samtalsinsats.

 

Jag har  innan dessa rader nedtecknats läst igenom socialtjänstlagens samtliga paragrafer

Kapitel 8

§1-§9

som berör avgifter.

 

Det står ingenstans att kommunen ej får ta ut avgifter för missade besök.

 

Så det vore väldigt spännande om socialnämnden kunde precisera sitt svar med de Kapitel och Paragrafer om förbjuder kommunen att ta betalt för uteblivna besök med tolk.

 

Webmaster@habodemokraterna.se


Vision Habo

 

Politik handlar om prioriteringar, politik handlar om att när det krävs så måste man oavsett vad man vill eller ej ofrånkomligen ställa grupp mot grupp. Alla partier gör det, även om merparten av dem använder uttrycket som politiskt slagträ gentemot oliktänkande.

 

Habo befinner sig i en minst sagt ansträngd situation, där skuldberget växer, hyreslägenheterna är otillräckliga och man outsourcar kommunens tillgångar och verksamheter till privata eller större kommunala aktörer.

 

Nedanstående text beskriver vikten av kommunernas självbestämmanderätt för att få demokratin att fungera.

 

Den kommunala självstyrelsen har en central ställning i Sverige och utgör en viktig del av vårt demokratiska system. Kommuner och landsting utgör sedan lång tid tillbaka grundläggande inslag i den svenska folkstyrelsen. Ideologin bakom våra dagars kommunala självstyrelse växte fram under första delen av 1800-talet och befästes genom 1862 års kommunalförordningar.

I 1974 års regeringsform sägs att det i riket finns primärkommuner och landstingskommuner, att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar (1 kap. 7 §) och att det för den offentliga förvaltningen finns både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter (1 kap. 8 §). På grund av den betydelse som de kommunala förvaltningsmyndigheterna har, har i regeringsformens kapitel om rättskipning och förvaltning också direkt angetts att förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun (11 kap. 6 §).

Vid tillkomsten av 1974 års regeringsform underströks att den kommunala självstyrelsen utgör en av grundstenarna för den svenska demokratin (bet. 1973:KU26 s. 39). Uttrycket för detta är regeringsformens portalparagraf där det sägs att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse (1 kap. 1 §).”

 

Det är ett steg mot diktatur att göra inskränkningar i kommunernas självbestämmande vilket märks tydligt då regeringen ger order och direktiv till kommunerna. Asylmottagning av regeringen påtvingad är egentligen inget som kommunerna behöver acceptera, det framgår klart och tydligt av vår lagstiftning att vi kan, får och har all rätt att göra som vi själva beslutar. Det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om som man skall påtvinga kommunerna, de folkvalda i kommunen har laglig rätt att neka´. I Habos fall och säkerligen i flera andra kommuner beror inte asylmottagning och andra av regeringen påtvingade påfund på att vi är tvungna att göra som regeringen säger. Vad det handlar om är att ryggradslösa politiker inte vågar eller vill ta strid för den kommun de valts att representera. Sen kan man komma dragandes med floskler som ”vi är tvungna” eller ”regeringen tvingar oss, vi kan inget göra” o.s.v.

 

Vi Habodemokrater kommer aldrig att böja oss eller vika ner oss för regeringens skrämselpropaganda. Demokratins överlevnad står på spel, då det kommunala självstyret är en av de viktigaste hörnstenarna som vårt svenska system bygger på. Politik handlar om att fördela resurser, taga ansvar och att representera det folk som givit sin röst. Tyvärr tycks dessa orsaker inte driva dem som så villigt sålt ut sin kommun, som böjt sig för regeringens och partiets piskor, som utan minsta känsla av skam fördelar resurser till förmån för ”nya” svenskar på bekostnad av ”gamla” svenskar. Att låta gästen bestämma över hushållets regi, är inte ett rekorderligt sätt att förvalta de röster som givits till en av folket.

 

Det är dags att lägga om kursen, det är dags att omfördela resurserna, det är dags att få vår kommun på rätt köl, det är dags för ett nytt alternativ för Habo.

 

I Sverige bör Svenskarnas väl och ve vara prioritering nummer ett, såsom Norrmän bör vara prioritering nummer ett i Norge, eller Afghanernas väl och ve i Afghanistan.

 

Det är den typen av prioriteringar som de gamla och etablerade partierna har undvikit i många år. Det är den typen av ansvar som krävs för att får ordning på saker och ting. Det är där vi kommer in i bilden, det är dags att byta ut det gamla, trötta och slitna etablissemanget. Det är dags att låta dem som vill göra rätt prioriteringar (oavsett hur obekvämt det låter för media och vänstergaphalsar) få en möjlighet att rätta till läget.

 

Den 9:e September har ni ett val, ni kan fortsätta lita på dem som kört Habo i botten, dem som prioriterat främmande före svenska intressen, dem som lagt grunden för dagens problem.

Eller så säger ni ifrån, och ger dem som vill ta tag i problemen möjlighet att göra det.

 

Habodemokraterna är ert alternativ som verkligen vill ha förändring, som vill säga ifrån, som anser att det är dags att fördela resurserna rätt. Ni som känner att det är dags att ta tag i saker och ting, dags att göra om och göra rätt. Det är för ER som VI finns, det är för framtidens Habo , för dagens Habo, för de gamla som byggt upp det arv vi tilldelas. För dem som skola taga över efter oss!

Habodemokraterna

 

 

Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

 

Webmaster@habodemokraterna.se

 

 

 


Apropå diskriminering...

 

Så har de styrande byggt lägenheter för ca: 40-60 miljoner i Habo som inte ens svenskar får söka...

 

Tyckte bara det var en intressant detalj, ska bli oerhört inspirerande den dagen vi kan använda "Hets mot folkgrupp" lagen mot dem som diskriminerat svenskar de senaste 30 åren. Blir en gedigen lista på Sossar, Moderater, Liberaler och journalister m.fl.


Att svänga sig med ord i pk-syfte

 

Ordet diskriminering börjar bli ungefär lika urvattnat som en torkad gurka, nu vill vi Habodemokrater försöka förklara för övriga partier vad det ordet egentligen innebär. För att ingen av er ska få för svårt att förstå så gör vi det väldigt enkelt, som en viss liberal brukar säga det är skillnad på äpplen och päron...

 

Exempel A:

Kalle ska vara hos tandläkaren kl 14 han kommer inte dit och har heller inte hört av sig och berättat att han uteblir samt givit en orsak.

 

Det innebär att Kalle får betala en avgift för att han uteblivit från sin tid hos tandläkaren.

 

Exempel B:

Mohammed har tid hos tandläkaren med en tolk kl 14 han kommer inte dit och har inte heller meddelat anledningen till  varför.

 

Det innebär att kommunen får betala Mohammeds tolk.

 

Ser ni någon som helst skillnad på dessa båda scenarion?

 

Jo det finns en tydlig skiljelinje.

 

Kalle blir diskriminerad! 

 

Nu gör vi två nya exempel:

 

A

 

Stina har tid hos läkaren kl 14 hon kommer inte dit och meddelar heller inte varför.

 

Stina får betala en avgift för att hon uteblivit.

 

B

 

Fatima har tid hos läkaren med en tolk inbokad kl 14, hon kommer inte på besöket och meddelar inte varför.

 

Fatima får betala en avgift för att tolken åkt dit i onödan.

 

Ser ni någon likhet på dessa scenarion?

 

Ja båda blir behandlade likvärdigt och det resulterar i en rättvis icke diskriminerande situation för bägge parter.

 

Att komma till ett land och ta del av de medborgerliga rättigheterna innebär också att man får ta del av de medborgerliga skyldigheterna!

 

Webmaster@habodemokraterna.se
VAD VAR DET VI SA 2.0?

 

Återigen ger sanningen oss rätt rörande en viktig fråga, tiggeriet är en kriminell verksamhet!


Under tisdagen genomförde polisen ett större tillslag mot organiserad människohandel i södra Sverige. Ett stort nätverk med internationella förgreningar misstänks ha omsatt värden för miljoner genom att tvinga människor att tigga och sedan ta pengarna själva. Totalt har ett tiotal personer gripits i utredningen, skriver polisen på sin hemsida.

 

Klicka här för att läsa hela artikeln

Tack för en trevlig Julmarknad både arrangörer och besökare, vi ses i valrörelsen.

 

Mvh Habodemokraterna


Sluta använda ordet människosyn som ett politiskt slagträ!

 

VARJE gång VARJE gång man har en åsikt som är obekväm om invandring, integration eller dylikt så kommer flosklerna. VänsterLiberalerna i Habo ligger med största säkerhet vakna om nätterna och rabblar sina floskler i sömnen. Sossarna är ju som alltid det "godas" försvarare och har minsann den rätta människosynen. Det kan man ju se genom historien med steriliseringar och finansiering av kommunistiska diktaturer och terrorgrupper som t.ex. ANC och Röda Kmererna som låg en av deras ledare varmt om hjärtat. Kan föreställa mig hur deras mantra låter, säkerligen i klass med liberalerna fast aningen RÖDARE.

 

Att man ställer sig tvivlande till att en mångkultur skulle fungera har inte med människosyn att göra, det är helt enkelt ett resultat av logiskt tänkande. Det är förvisso inget som liberalerna förstår sig på, då deras människosyn helt avsaknar logik, och enbart innehåller en god syn på alla utom just Svenskar.

 

Sossarna har sedan mitten på 70-talet aktivt arbetat för att bryta ner det folkhem som de en gång skapade, Habos socialdemokrater skiljer sig inte från mängden. De är som sina gelikar i riksdag och regering både arbetar och folkfientliga då deras politik uppenbarligen går ut på att i snabbast möjliga takt byta ut folket i Habo.

 

Vi Habodemokrater har ingen "dålig människosyn" men vi vill att kommunens resurser skall fördelas med ansvar och logik!

Inte med pk-poäng törst och godhetsvansinne!

 

Hur kan man som folkvald hysa ett sådant förakt mot dem som givit en makten, det är skamligt, det är skrämmande och det är en DÅLIG MÄNNISKOSYN!

 

Där ser ni skillnaden på att haspla ur sig floskler, och att använda orden i rätt läge med rätt anledning.

 

Webmaster@habodemokraterna.seStäller sig Habos liberaler bakom sitt ungdomsförbunds idéer?

 

INRIKES. Liberalernas LUF har på Twitter listat hur man vill förändra Sverige. Bland annat vill man ha tecknad barnporr, nekrofili och "hänsynslös massinvandring". Partiet har gjort en provokativ lista på saker de vill införa i Sverige.

Där ingår bland mycket annat en "hänsynslös massinvandring" med öppna gränser, att polygami är ok och att äktenskapet borde vara antalsneutralt, att tecknad barnporr ska vara laglig, att den i smittskyddslagen reglerade informationsplikten för människor med HIV ska avskaffas och att Sverige borde införa euron.

LUF menar också att döda människor samt djur saknar rättigheter, att Sverige bör gå med i Nato samt att man ska få testamentera sin kropp till nekrofiler om man vill det.

"Är man emot nekrofili så är man inte liberal", klargör LUF.

 

Men detta är kanske inget som förvånar. Redan förra året gick Liberala Ungdomsförbundet ut med att vill man legalisera incest och nekrofili. 2015 sade man att man vill legalisera tidelag, alltså sex med djur. "Vi har värvat medlemmar på frågan om tidelag", skriver man nu på Twitter. LUF menar också att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska erbjudas medborgarskap samt att Jan Björklund är det "bästa" som hänt svensk skola.


Vår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv


 Sverige Varför behövs Habodemokraterna? Sverige 

 

Politik är ett ord som är laddat med tusentals ja kanske rentav miljontals olika tolkningar, ismer, värderingar och mycket mer. Politiken påverkar allas vardag på ett eller annat sätt, och det är även genom politiken man i en demokrati gör sin röst hörd på bästa sätt. Den finns alltid runtomkring oss, och har ett finger med i det mesta som försigår i vardagens och ävens helgens vedermödor och bestyr. Beslut som fattats, ändrats, röstats ner, eller röstats fram påverkar oss hela tiden. Många av de etablerade politikerna anser

"att en massa nya småpartier bara ställer till problem"

 

En rent demokratifientlig inställning som till största del handlar om att de inte vill tappa sin makt och sitt inflytande. Ty alla partier oavsett storlek har alla börjat någonstans, och sedermera blommat ut eller vissnat på vägen. Men grundpelaren i det demokratiska fundamentet är ändå att alla skall ges en möjlighet att få gehör för sin åsikt, ideologi, eller specifika fråga. Utan återväxt och nya partier och konstellationer dör demokratins blomma, och man hänvisas till två alternativ i blockpolitik och begränsningar. Det leder ofta till att valdeltagandet sjunker och att människor tappar intresset för möjligheten att påverka sitt samhälle i den riktning de tycker är bäst. För oftast så har de två blocken många gemensamma nämnare som till slut flyter samman och ger samma politik oavsett vilket av dem man röstar på. Småpartier som ploppar upp och rör om lite i grytan som det så fint heter är oerhört viktiga för att hålla demokratin vid liv. Om de även ges möjlighet att växa så blir de delaktiga i att bredda valmöjligheterna för folket och därigenom läggs grunden för en levande demokrati.

 

Därför behövs Habodemokraterna, vi behövs för att hålla demokratin levande. Vi behövs även för att ge de människor som tycker vi har en sund politik ett alternativ att rösta på. Vi behövs för att alla kommuner borde ha lokala alternativ för att på bästa sätt kunna föra sin kommun framåt. Vi behövs för att motverka blockpolitiken, och vi behövs för att ge återväxt samt bredda den politiska kartan.

 

Allt levande behöver syre och näring, det behöver evolvera och skapa. Det behöver lära av sina misstag och även att våga följa tanke eller instinkt. Det behövs för den så omtalade mångfalden för att alla organismer i den levande demokratin skall ges möjlighet att välja det som passar dem bäst. Det är därför Habodemokraterna finns, och vår ambition är att finnas med i en större skala än övriga partier tycks tro att vi kommer att göra. Vår ambition är att bli en av de stora, en av dem som kommer att finnas där för väljare som vill ha förändring.

 

 
Skall vuxna män gå i skolan med våra barn?


Habodemokraternas redaktion är nu tillbaka efter semestern, nu tar vi sikte på kommunvalet 2018!

 

webmaster@habodemokraterna.seVår politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv

Sverige


Vätterns strand vid Fagerhult
Vätterns strand vid Fagerhult

Habodemokraterna sätter hela Habo Kommun främst!Varför skall DU välja Habodemokraterna till Kommunfullmäktige 2018?


Övriga partier har tydligt visat på flertalet punkter att de inte som HD (Habodemokraterna) sätter Habo främst.

Exempelvis: nedskärningarna inom äldreomsorgen, tvivelaktiga beslut rörande översiktsplaneringar, den oidentifierade inflyttningen samt problem inom skolans värld.

HD lovar, och till skillnad från andras valfläsk, kommer vi inte att vika ner oss eller kompromissa om våra löften till Haboborna. HD vill återfå trygghet och livskvalitet i Habo kommun igen.

HD vill framföra DIN åsikt på alla plan inom VÅR kommun!

RÖSTA HABODEMOKRATERNA 2018 FÖR KOMMUNENS OCH DESS INNEVÅNARES VÄL.


Varför bildades Habodemokraterna?


  • Habo behöver ett parti som verkar för hela Habo, utan toppstyrning från region eller riksdag.
  • Folket behöver röster som inte är rädda att säga hela sanningen.
  • Partiet kommer att ha en dialog åt alla håll.                     Innevånarna i Habo kommun skall inte "skyddas" från sådant de har all rätt att veta.
  • Habodemokraterna sätter helt enkelt hela HABO främst.

DÄRFÖR GÖR VI ALLT FÖR ATT VARA DIN RÖST !

 

RÖSTA HD I KOMMUNALVALET 2018

 


Alla bilder och logotyper är skyddade av upphovsrättslagen

Falks rondell Habo centrum


Copyright Webmaster
Copyright Webmaster

Elljusspåret i fagerhult