När agnarna skiljs från vetet

 

Habodemokraterna vill klargöra skillnader mellan Habodemokraterna och andra partier. Habodemokraterna är inte bättre eller sämre än någon annan. Utan helt enkelt Habodemokraterna visar skillnaden mellan vår politik och andra politiska partier. Habodemokraterna strävar för bättre framtid och möjlighet att invånare i Habo väljer det parti som är bäst representerar de åsikter man själv hyser.

 

 • Vårt huvudfokus är kommunens intresse, därav är vi ett kommunal parti.
 • Habodemokraterna satsar på en totalt öppen politik utan lögner och förmörkade sanningar inom kommunen och olika myndigheter, som ska vara total öppen på " kommuns hemsida" vilken är tillgänglig till alla invånare.
 • Habo är en landsbygdskommun därav vill vi möjliggöra för fortsatt starkt företagande på landsbygden och se till att kommunen satsar på närodlade produkter.
 • Habo är stor kommun till ytan, därav vill vi se att bussar, tåg och cykelvägar finns tillgängliga oavsett var i kommunen man bor.
 • Habodemokraterna vill satsa helhjärtat för att erbjuda sina invånare gratis kollektivtrafik. Habodemokraterna vill erbjuda sina invånare gratis alternativ med hjälp av Bank ID, för att slippa den stora trafik trängsel men samtidigt bemöta den stora miljö problematiken.
 • Habodemokraterna stödjer varje invandrar politik som bygger på Kommunens bästa med en klar ställning att varje ny invånare i Habo kommun få klara riktlinjer om sina rättigheter men framför allt sina skyldigheter i Habo kommun.
 • Vi vill även tillgodose hälsan i kommunen, med satsningar på vården.
 • Skolan formar morgondagens Svenska framtid därav är det i vårt intresse att Habos skolor skall bästa grunden för dem som skall ut i vuxenlivet.
 • Habodemokraternas politik vilar på Svenska seder, bruk och lagar för att värna och föra vidare vårt arv.   

Ställer sig Habos liberaler bakom sitt ungdomsförbunds idéer?

 

INRIKES. Liberalernas LUF har på Twitter listat hur man vill förändra Sverige. Bland annat vill man ha tecknad barnporr, nekrofili och "hänsynslös massinvandring". Partiet har gjort en provokativ lista på saker de vill införa i Sverige.

Där ingår bland mycket annat en "hänsynslös massinvandring" med öppna gränser, att polygami är ok och att äktenskapet borde vara antalsneutralt, att tecknad barnporr ska vara laglig, att den i smittskyddslagen reglerade informationsplikten för människor med HIV ska avskaffas och att Sverige borde införa euron.

LUF menar också att döda människor samt djur saknar rättigheter, att Sverige bör gå med i Nato samt att man ska få testamentera sin kropp till nekrofiler om man vill det.

"Är man emot nekrofili så är man inte liberal", klargör LUF.

 

Men detta är kanske inget som förvånar. Redan förra året gick Liberala Ungdomsförbundet ut med att vill man legalisera incest och nekrofili. 2015 sade man att man vill legalisera tidelag, alltså sex med djur. "Vi har värvat medlemmar på frågan om tidelag", skriver man nu på Twitter. LUF menar också att alla barn som föds i Sverige automatiskt ska erbjudas medborgarskap samt att Jan Björklund är det "bästa" som hänt svensk skola.

Lite intressanta fakta

 

I en DN-intervju säger Mauricio Rojas: Siffror på vilka nationaliteter som ligger bakom respektive brottslighet kommer antagligen inte att redovisas i statistiken. Blandar man ihop nationaliteter som har helt olika brottsbelastning och bakgrund blir resultatet bara luddigt. Visst, blandar man ihop siffrorna så blir det luddigt och det var detta som BRÅ ville – en solklar mörkläggning. Mauricio Rojas benägenhet att hålla sig till sanningen kostade honom posten som integrationsminister efter maktskiftet 2006. I stället fick vi Erik Ullenhag. Kontrasten kunde knappast ha varit större, trots att Rojas och Ullenhag kommer från samma politiska parti. För att få svar på frågan om invandrares brottslighet skulle man kunna undersöka fördelningen bland dem som sitter i fängelse. Brottsförebyggande rådet har gjort det och uppgivit att 27 procent av de intagna under 2002 och 2003 var utländska medborgare. Det är en hög siffra men den ger ju inte riktigt svar på frågan eftersom  dessa bara utgör en liten del av den totala befolkningen i landet med invandrarbakgrund, alltså utrikes födda eller inrikes födda med två föräldrar som är födda utomlands. Såväl kriminologiprofessor Leif G.W. Persson som förre justitieministern Tomas Bodström har sagt att invandrarna är överrepresenterade i fängelserna. Journalisterna Jan Josefsson och Jan Guillou hävdar till och med att majoriteten av fångarna har invandrarbakgrund. Den nyligen avlidne Anders Carlberg, som bland annat drog igång Fryshuset i Stockholm, konstaterar att så gott som alla ungdomsrån i Stockholmsområdet begås av invandrarkillar. Någon statistik för Stockholm har vi inte. Däremot har vi utifrån uppgifter som redovisats av Brå i en rapport från år 2000

Källa: Invandring och Mörkläggning

Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelin  

 

Vad folket ej får veta...

 

Mellan 1980 och 2012 har Sverige totalt sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Över 400.000 gäller asylsökande som har fått stanna. Av dessa är, som tidigare redovisats, tio procent flyktingar enligt såväl vår utlänningslag som FN:s konvention. Det är därför missvisande när medierna sedan årtionden envisas med att tala om flyktingar som ett täckande begrepp för i princip alla som kommer hit och söker asyl. Kravet är grovt sett att personen ska vara hotad till livet av staten i det land han eller hon flyr ifrån. Med flykting avses enligt utlänningslagen en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland på grund av fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det krävs att han eller hon inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill använda sig av hemlandets beskydd. Flyktingdefinitionen anpassades genom 1980 års utlänningslag till definitionen i FN:s flyktingkonvention från 1951.112 I nuvarande utlänningslag får de som klassas som skyddsbehövande formellt sett asyl, men de definieras inte som flyktingar. Sverige tar dessutom emot kvotflyktingar, som i samarbete med UNHCR hämtas hit från olika flyktingläger i världen, något som många andra länder inte gör. Tillsammans utgör konventions- och kvotflyktingar trots detta bara två av tio inom gruppen asylsökande som har fått stanna permanent i Sverige. I en rad nationella särtillägg har Sverige gett möjligheter för asylsökande som anses behöva skydd. Skyddsbehövande kan exempelvis åberopa att de flyr hemlandet för sina liv på grund av att där pågår en inre eller yttre väpnad konflikt, att de riskerar tortyr, dödsstraff eller att deras land drabbats av en naturkatastrof som gör det omöjligt att leva där. De som klassats som skyddsbehövande är ungefär lika många som konventions- och kvotflyktingarna tillsammans, men definieras inte enligt lagar och konventioner som flyktingar. Även om det finns ett visst bortfall i Migrationsverkets statistik från åttiotalets början, framgår det att cirka hälften av alla asylsökande som fått stanna under 30 år, i stället har beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl (numera "synnerligen ömmande omständigheter"), vilket inte har med vare sig flykting- eller asylskäl att göra.113 Den i särklass största gruppen asylsökande som har fått stanna i Sverige under drygt 30 år kan, enligt internationella konventioner och svensk lag, inte klassas som vare sig flyktingar eller skyddsbehövande. Går man igenom statistiken framstår Sveriges asylmottagande därför till stor del som en förklädd ekonomisk migration. Konsekvensen av en sådan ”generös flyktingpolitik” är bland annat att asylrätten urholkats för de mest behövande, de som verkligen har asylskäl. Dessa ska bedömas tillsammans med människor som, förståeligt men inte försvarbart, har kastat eller förfalskat sina identitetshandlingar och fått fabricerade historier av flyktingsmugglare att presentera inför svenska beslutsfattare, allt för att kunna börja ett bättre liv i världens mest generösa välfärdsland.

 

Källa:

Invandring och mörkläggning

Arnstberg & Sandelin

Endast 10% av gärningsmännen är Svenskar medans 71% av offren är just svenskar, vad kan vi dra för slutsats av detta?   Källa BRÅ
Endast 10% av gärningsmännen är Svenskar medans 71% av offren är just svenskar, vad kan vi dra för slutsats av detta? Källa BRÅ

Det skall även tilläggas att de som är födda i Sverige i nedanstående tabell även innefattar generationsinvandrare. År 2012 beviljades 111.000 uppehållstillstånd i Sverige, välfärdsstatens totala kollaps är sedan länge ett faktum.

Så på vems bekostnad lever asylsökare på bidrag i nästan dubbel omfattning gentemot en majoritet av innevånare med svensk bakgrund. Svaret är enkelt, givetvis på skattebetalarens knog och mödor.

Det här är inget problem som är unikt för storstäder, vi ser även en liknande utveckling i vår kommun. Övriga politiker i kommunen kommer att säga att det är lönsamt för oss eftersom staten ger oss bidrag för dem vi inhyser. Men vad hjälper det då de medel som staten skjuter till också är skattemedel. Habo är inget eget litet land, vi är en del av Svea Rike och betalar till samma skattkistor som övriga Sverige. Att kalla det för en lönsam affär med asylinvandring är ungefär lika logiskt som att skjuta sig i foten och sedan undra varför det gör ont.

Habo behöver ingen asylinvandring, vi behöver inte fler utgifter, vi behöver stabilitet och trygghet.

Ett trivialt exempel är alltid en bra jämförelse:

Din grannes gräsmatta är 50 cm hög likaså har din egen grönyta skjutit i höjden, men innan du ens överväger att klippa grannens gräs tar du givetvis hand om din egen. Det är inget konstigt med det, det är i de flestas fall en ren självklarhet. Men enligt andra politiker skall man tydligen klippa hela kvarterets gräsmattor och helst även de lokala fotbollsplanerna innan man ens ska överväga att se om sitt eget hus och hem. Det finns ett gammalt svenskt ord som beskriver ett dylikt beteende "Dekadens"

Webmaster@habodemokraterna.se

Källa SCB & Invandring och mörkläggning Arnstberg & Sandelin
Källa SCB & Invandring och mörkläggning Arnstberg & Sandelin

Den hatiske sparkade polisen:

Dina skattepengar betalar för detta!

 

Tomas Åberg, Näthatsgranskaren har även stämt minst fem personer som har delat ett om Åberg kritiskt reportage av journalisten Joakim Lamotte. 

Lamotte skriver att detta agerande är helt bisarrt: Uppbackad av miljonbidrag från staten försöker Tomas Åberg skrämma folk till tystnad … Yttrandefriheten är under attack just nu, men jag lovar att jag kommer göra allt i min makt för att de personer som blir stämda för att ha delat mina inlägg skall få upprättelse. Dessutom ska jag vara som en nagel i ögat på Tomas Åberg. Varje steg han tar skall granskas och jag kommer inte att backa en millimeter för hans metoder.

 

Vad var det vi sa? Mvh: Habodemokraterna

 

När Morgan Malmborg varnade för att det fanns risk för sexualbrott i samband med att Habo skulle få nya invånare så krävde övriga politiker hans avgång. Artikeln nedan som publicerats i Fria Tider ger honom rätt i att vissa grupper är överrepresenterade när det gäller den här typen av brottslighet. Att det sedan ännu inte hänt något som fått medial eller allmän kännedom i Habo ännu kan ha flera orsaker. Till oss Habodemokrater har dock några som drabbats vänt sig, men av hänsyn till offren så kan vi inte gå in på några detaljer. 

 

Så nu kanske de som krävde Morgans avgång i Hallpressens vänstertabloid själva skulle fundera på att lämna sina politiska uppdrag... 

Sexbrotts utredning

 

 

 

Det är Joakim P Jonasson som publicerat en så kallad medborgarstudie över sexualbrotten i Sverige mellan åren 2012-2017.

 

"I januari 2017 meddelade dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) att regeringen inte tänkte ge Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att ta fram färsk statistik över brottslingars härkomst. Detta trots att det gått över ett decennium sedan den senaste rapporten och Sveriges demografi ändrats kraftigt sedan dess. Regeringens ovilja att ta fram officiell statistik sådde inspiration till undersökningen jag nu genomfört", skriver författaren i sitt förord.

Sammanlagt handlar det om över fyra tusen domar som är detaljrikt redovisade på 80 sidor. Undersökningen genomfördes under maj-september i år och gäller nästan samtliga fällande domar för sexualbrott mellan 2012-2017. Dock saknas data för Haparanda och Norrtälje tingsrätt eftersom de enligt författaren vägrade samarbeta. När mer aktuell information funnits tillgänglig från hovrättsdomar har de avgöranden getts företräde.

Domstolarna gallrar brottmålsdomar efter fem år, vilket betyder att de inte går att ta del av digitalt, påpekar författaren. Därför innehåller undersökningen i stort sett enbart domar från andra halvan av 2012. Samtidigt saknas domar från sista kvartalet 2017 eftersom undersökningen gjordes innan dess.

Studien visar bland annat att personer med utomeuropeisk härkomst begår 84 procent av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.

Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökare eller män som getts uppehållstillstånd.

Landsgrupper som enligt studien har högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Svenska män med två inrikes födda föräldrar har bara begått 4,4 procent av överfallsvåldtäkter de senaste fem åren

"Det är ofattbara 541 gånger större risk att en algerisk man begår överfallsvåldtäkt än att en svensk man [gör det]", hävdar rapporten.

Enligt studien begås 90 procent av gruppvåldtäkter av män med utomeuropeisk härkomst och var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan. Svenska män med två inrikes födda föräldrar har endast begått 6,7 procent av gruppvåldtäkter de senaste fem åren.

Afghaner dömda för sexualbrott ska enligt studien ha ökat kraftigt sedan 2015. 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.

"Trots en explosionsartad mottagning av syriska män begår de drygt en tredjedel så många sexualbrott som afghaner", står det i undersökningen.

Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:e.

Studien visar även att utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.

En majoritet av de som döms för koppleri, 57 procent, är rumäner. Likaså är majoriteten av offren för koppleri utländska kvinnor från samma land som kopplaren.

Undersökningen visar också att homovåldtäkters andel av det totala antalet våldtäkter stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin. 85 procent av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.

Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren. Svenska män är endast överrepresenterade i tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

I Göteborg visar V sina framfötter.

I Habo röstar de med "Vänster alliansen"! (Vilket verkar betyda enligt kommunismen mer i fickorna för de som är "mer värda"........)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

V om kravet: Politiker ska inte leva i sus och dus

avOmni

 

Daniel Bermar (V) och Karin Pleijel (MP).

NYHETER

Kommunalråd har sina jobb för att tjäna folket, inte för att tjäna pengar. Så säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V) om Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om att sänka lönerna för Göteborgs kommunalråd från 67 000 till 45 000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) avfärdade förslaget som ”populistiskt” tidigare i dag. Men enligt Bernmar skulle kommunen spara 6 miljoner kronor på förslaget.

Politiker ska inte leva i sus och dus. I dag har politiker som inte är i närheten av vad vanligt folk tjänar, utan lång, långt över, säger han till GP.

 

Kommunalråden har fått en löneökning på 2,8 procent – förvaltningarna 1,5 procent

WWW.GP.SE

 

 


Europa har gått på värdegrund, Skulle man kunna säga

 

De som vill införa godtycket förstår inte vidden av vad de håller på med. Det är riktigt skrämmande att så många är så oförmögna att tänka klart. Rättsstaten faller samman när man konspirerar mot sina egna lagar och uppviglar mot landets egna myndigheters och domstolars beslut för att vinna lokala partipoäng.

 

Varför ska utlänningslagen inte gälla vuxna utan asylskäl i Habo kommun?

 

6 § Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats
med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.

7 § Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:1209).

17 § Om ett brott som avses i 5 § första stycket 1 har begåtts i en verksamhet som drivs av en juridisk person, får särskild rättsverkan enligt 15 och 16 §§ beslutas mot den juridiska personen, om
1. ledningen för den juridiska personen inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller
2. brottet har begåtts av

a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda den juridiska personen eller att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

 

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Lag (2013:646).


 Sverige Varför ser man inte skogen om träden står ivägen? Sverige 

 

Det finns tydliga paraleller mellan lavinartad ökning av problem i invandringens fotspår. Politiker och andra som blundar för dessa fakta är totalt ute och cyklar, sen kan man komma med floskler om att utanförskap, social situation och för lite fritidsgårdar hur mycket man vill. Faktum kvarstår ändå att problemen bottnar i en oansvarslös invandringspolitik och ett naivt godhetstänk. Nu kommer man att förfasa sig över detta och försöka hitta diverse förklaringar, men jag skall ställa en fråga som i logikens namn det endast finns ett svar på och som trasar sönder alla argument för PK-Eliten.

 

Hur många av Sveriges s.k. No-Go Zoner har en majoritetsbefolkning av Svenskar?

 

0

Det finns flertalet gamla bruksorter i Sverige där samma sociala problem finns, men de befolkas i huvudsak av svenskar och europeiska invandrare. Konstigt nog så bränner inte dom bilar, plundrar butiker och bildar kriminella gäng i en rasande takt. Men vem vet de kanske har en fritidsgård eller en korvkiosk att hänga vid?

 

Anledningen till att jag författar dessa ord är de övriga partiernas kamp, de slåss med näbbar och klor för att göra Habo en mångkulturell krutdurk som skall explodera ut i en NoGo-Zon. Varför det får ni fråga dem om, men jag kan garantera att Habodemokraterna inte tänker stödja några sådana intentioner. Oavsett vad de må ytta om att invandring tillför det ena eller andra så kan vi återgå till ovan ställda fråga. Svaret är fortfarande 0 oavsett vad de kommer med för floskler.

 

Invandring har som alla mynt 2 sidor

 

 

 

Vi har alltid haft en rörelse av människor på jorden är ett huvudargument, ja det må så vara men då i betydligt färre antal och överhängande av människor med samma folkliga och kulturella bakgrund. Arbetskraftsinvandring är en av dessa och den uppfyller ett syfte som gynnar bägge parter då det renderar försörjning för individen och skatteintäkter för staten. Så länge det finns överskott av arbete och platser som måste fyllas är denna typ av invandring viktig för den enskilda nationens utveckling. Så har fallet varit i Sverige vid ett antal olika tillfällen genom historien och då såg vi till att ha en fungerande invandring som uppfyllde de mål och krav som ställdes.

 

Det som pågår idag är dock en helt annan typ av invandring där hundratusentals människor från främmande kulturer och folkstammar vallfärdar dit som bidragen utlovar en bättre levnadsstandard. Det resulterar i 99 fall av 100 till att människor som egentligen inte behövs i landet flödar in över gränserna och blir en ohållbart stor bidragsgrupp. Den del av befolkningen som är i arbete tvingas då att skänka bort delar av sin välfärd, trygghet och boplats åt människor som endast kommer för att exploatera den. Påståenden om att dessa skulle behövas på arbetsmarknaden är rent av löjlig då vi redan har en arbetslöshet och det krävs allt högre utbildningar för att kunna få någon typ av jobb. Nya siffror visar att arbetslösheten bland svenskar endast är 3,9 %, medans den bland invandrare är över 20% det fungerar inte att bara fylla på med folk eftersom det krävs en hel del för att komma in på en arbetsmarknad, såsom språkkunskaper och förståelse för landets sociala struktur. Resultatet blir en helt ny grupp i samhället som då med hjälp av skattemedel måste ges bostad, uppehälle och utbildning. Med andra ord en enorm kostnad för den grupp som ser till att skatterna rullar in på statens konto. Detta är bara en liten del av det hela, som rör det rent ekonomiska och lyfter fram en lång lista av kostnader som invandringen  innebär.

 

Vikten av dessa kunskaper

 

För att se helheten så måste man göras uppmärksam på problemet, eftersom Habo är en del av Sverige så kommer de problem som följt i massinvandringens kölvatten också att följa i takt med att Habo mångkulturaliseras. Vi vill undvika att dessa problem kommer till vår kommun, det verkar vi vara ensamma om då övriga partier vill köpa bostäder och öka antalet s.k. flyktingbarn samt andra asylanter. Det är en utveckling som inte kommer föra något gott med sig. Så för att avrunda, svaret på ovan ställda fråga är fortfarande 0

 

 
Att få åldras med värdighet

 

Efter ett långt arbetsliv där man dragit sitt strå till stacken via skattsedeln, eller om man kanske drabbats av sjukdom eller olyckor på vägen förtjänar man att tas om hand av det land som man bidragit till att bygga upp. Vi som har Sverigevänliga åsikter anklagas ofta för att ställa "grupp mot grupp" en liberal och vänster utsliten klyscha. Vår vilja är att alla grupper skall få det som de har rätt till, det är inte att ställa grupp mot grupp det är att prioritera varje grupp.

 

Habodemokraternas vision är att våra gamla i Habo skall få en ålderdom präglad av glädje och harmoni, man skall inte placeras i skymundan eller ses på som en kostnad för att man blivit gammal. Tyvärr tycks flera andra partier se allt ur ett kostnadsperspektiv, man glömmer bort människorna som finns bakom siffrorna. Skall man ha ett fungerande samhälle så måste ju saker och ting få kosta det som krävs för att folket skall må bra. Man får helt enkelt prioritera de behoven som är viktiga för varje enskild grupp, vi anser att det finns mängder av åtgärder man kan göra för att höja standarden för våra äldre utan att för den sakens skull ruinera kommunen. 

 

Har man till exempel bott och arbetat i Habo hela sitt liv och känner att det är dags att sälja av huset, då skall det finnas en rättvis bostadskö så man kan få en lägenhet. Vi är det enda partiet som förespråkar detta, medans övriga ställer grupp mot grupp och prioriterar dem som kanske egentligen är minst berättigade.

 

Trygghetslarm skall inte vara en kostnad, trygghet är en självklarhet det kostar inget att ringa ambulansen och det skall heller inte kosta någonting att ha en livlina i hemmet vid olycka eller sjukdom.

Därför bör alla med behov av dessa larm få dem gratis!

 

Att få känna den personal man har närmast kring sig på ett seniorboende är oerhört viktigt, att dessutom de anställda kan ta sig tiden att sitta ner och prata en stund med våra äldre bör vara en självklarhet. Vi anser att ekonomiska medel bör avsättas för att tillgodose detta, för allas trevnad och välbefinnande både hos äldre och även för att personalen skall slippa stress och överbelastning.

 

De som byggde landet kan lära de som skall ta vid, därför anser vi att skolan tillsammans med äldreomsorgen kan ha ett samarbete i form av en "klassmorfar" eller "klassmormor" som kan finnas med i skolsalen. Dels för att återge anekdoter ur sitt eget liv och hur saker fungerade förr, men även som ett stöd till lärarinnan eller läraren.

 

Det finns mycket vi kan göra för att skapa en bra kommun, DU kan också hjälpa till!

 

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Pressmeddelande:

 

Ett nytt parti kallat ”HABODEMOKRATERNA” har bildats för att motverka de odemokratiska krafter som uppstått i Habo. All makt utgår från folket, inte enskilda politiker genom agendasättande massmedia!

Partiledare och ordförande är Morgan Malmborg assisterad av Lennart Karlsson som sekreterare. Partiet med logotyp är registrerat hos Valmyndigheten för valet 2018.

Partiet är obundet Sverigevänligt och skall arbeta inom Habo kommun för alla kommunens innevånare.

Ett antal Habobor är redan medlemmar.

De som har önskemål om vilka frågor som bör prioriteras är mer än välkomna att kontakta Habodemokraterna.

 

Våra viktigaste frågor:

1.      Äldreomsorgen, Demensvården, Avlastningstjänster, byggande av Trygghetsboende samt återställande av serviceboenden för avsedda behövande.

 

2.      Förskolorna, öka personaltätheten samt inrätta nya i bl.a. Furusjö och Rödån m.fl. platser där innevånarantalet ökar. Detta är akut!

 

3.      Skolundervisningen; stöd till lärare och personal som skall kunna leda arbetet utan risk. Ökat stöd till elever med särskilda behov. Beräknade skolsituationen 2020 måste planeras nu då förskolornas och inflyttande familjers barn medför en snar ökning i grundskolorna.

 

4.      Byggande av de lägenheter som planerats i översikts-planer, istället för oönskade dyra ”modulhusen”, så att ungdomar och de äldre som säljer sina hus kan flytta. Bostadskö där alla behandlas lika och i turordning.

 

5.      Ökad gårdsförsäljning, mer närproducerat och stöd till ”Öppna

landskap-gårdar” för lokalt livsmedel.

 

6.      ”Hela Habo kommun skall leva”: översyn av infrastrukturen såsom bredband i och utanför tätorten där kostnadsstöd från kommunen ges, cykelbanor Mullsjö – Habo – Brandstorp för att minska olycksrisker och öka möjligheter för miljöpositiva aktiviteter samt påverka Länstrafiken att trafikera alla delar av kommunen inklusive resor till Hjo.  ”Förbifart Bränninge” påbörjas snarast. Påverka berörda myndigheter att åter öppna ett Poliskontor.

 

7.      Undersöka möjligheterna att göra ”Gröne Vägens skola” till en museebyggnad i sig själv som kan inrymma utställningar om ”Hagabodas” historia, forntida och nutida lokal kultur och information om våra fina möjligheter för företag och boende.

 

8.      Planera om möjligt att anlägga en konstisbana på Slätten och ett bad i närheten av Vårdcentralen.

 

Morgan Malmborg, ordförande, 070 493 79 54

Lennart Karlsson, sekreterare