Heberlein: Regeringen får inte ge efter för Miljöpartiet

GÄSTKRÖNIKA som raderades från GP!

 Det vore politiskt självmord att ge efter för Miljöpartisterna inom migrationspolitiken, Socialdemokraterna har inte råd med det, skriver gästkolumnisten Ann Heberlein.

 

Jag passerade Medborgarplatsen några dagar innan ”Ung i Sverige” flyttade sin sittstrejk till Norra Bantorget. Det var en solig höstdag och på Medborgarplatsen minglade vänsteraktivister med gode män (företrädesvis av kvinnlig kön), HVB-personal (kvinnlig), clowner mot rasism och en grupp kvinnliga kulturarbetare som med jämna mellanrum stämde upp i diverse kampsånger, ackompanjerat av maracas och tamburin.

I centrum för uppmärksamheten befann sig några dussin afghanska män, så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. De såg redan då tämligen slitna ut, som om de hade åldrats flera år de veckor strejken pågått.

 

De förplägades med smörgåsar, frukt och kaffe av några unga aktivister och en äldre man med långt, grånat hår iklädd poncho delade ut kaffe. Alltihop övervakades av ett stort antal poliser.

Jag drar mig till minnes mina känslor inför det som utspelades på Medborgarplatsen några veckor i höstas när jag läser om den konflikt som enligt pressen nu skakar regeringen. MP, i synnerhet Grön Ungdom, driver frågan att ge allmän amnesti åt det afghaner som var omyndiga när de kom 2015. Regeringen Löfvén säger bestämt nej. Det gör regeringen helt rätt i. 

Bortsett från det uppenbara – att den som fått sin sak prövad och fått avslag måste lämna landet – vore det politiskt självmord att ge efter för Miljöpartisternas krav. Socialdemokraterna har inte råd med det. 

De, som först kallades ”ensamkommande flyktingbarn”, och numera går under den märkliga beteckningen ”ensamkommande” har nämligen blivit en symbol för Sveriges totalt havererade migrationspolitik, för tjänstemannaaktivism, för medias lögner och för ett orimligt slöseri med skattemedel.

När jag stod på Medborgarplatsen och beskådade spektaklet kring de afghanska männen tänkte jag att just nu, just här, imploderar Sverige. På denna plats, denna dag, når den kulturrelativistiska och postmoderna retorik som präglat både debatten och de politiska besluten i Sverige hela 2010-talet sin absoluta höjdpunkt. Det hela var surrealistiskt. 

Det faktum att jag efter bara några minuter på Medborgarplatsen blev fotograferad av flera aktivister minskade inte min känsla av surrealism. Åsiktsregistrering med åtföljande uthängning i grupper som anar rasister i varje buske hänger ihop med den aktivistiska kontexten kring afghanerna.

Alla dessa grupper som nitiskt och hysteriskt påstår sig värna yttrandefrihet och människovärde genom att trakassera, förfölja och anmäla oss som dristat oss till att kritisera en vansinnig migrationspolitik och en misslyckad integrationspolitik.

Jag stod där i höstsolen och tänkte att detta vansinne måste få ett slut. Vi, som värnar både vårt land och asylrätten, måste mobilisera mot högröstade grupper, som utifrån egna intressen, driver att en specifik grupp ska särbehandlas av migrationsverket. 

Mycket vatten har flutit sedan jag passerade Medborgarplatsen i höstas och debatten har, tack och lov, nyktrat till. Låt oss hoppas att regeringen Löfvén förmår försvara sin egen politik och inte faller till föga för irrationella känsloargument.

 

Uppdatering av Habodemokraternas webmaster: Socialdemokraterna svek som vanligt alla sina väljare och sympatisörer för utpressningspartiet MP:s gunst!

 

Bra att komma ihåg till valet att S står inte för sina löften.


Europa har gått på värdegrund, Skulle man kunna säga

 

De som vill införa godtycket förstår inte vidden av vad de håller på med. Det är riktigt skrämmande att så många är så oförmögna att tänka klart. Rättsstaten faller samman när man konspirerar mot sina egna lagar och uppviglar mot landets egna myndigheters och domstolars beslut för att vinna lokala partipoäng.

 

Varför ska utlänningslagen inte gälla vuxna utan asylskäl i Habo kommun?

 

6 § Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats
med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.

7 § Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte.

För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:1209).

17 § Om ett brott som avses i 5 § första stycket 1 har begåtts i en verksamhet som drivs av en juridisk person, får särskild rättsverkan enligt 15 och 16 §§ beslutas mot den juridiska personen, om
1. ledningen för den juridiska personen inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller
2. brottet har begåtts av

a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda den juridiska personen eller att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

 

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Lag (2013:646).


 Sverige Varför ser man inte skogen om träden står ivägen? Sverige 

 

Det finns tydliga paraleller mellan lavinartad ökning av problem i invandringens fotspår. Politiker och andra som blundar för dessa fakta är totalt ute och cyklar, sen kan man komma med floskler om att utanförskap, social situation och för lite fritidsgårdar hur mycket man vill. Faktum kvarstår ändå att problemen bottnar i en oansvarslös invandringspolitik och ett naivt godhetstänk. Nu kommer man att förfasa sig över detta och försöka hitta diverse förklaringar, men jag skall ställa en fråga som i logikens namn det endast finns ett svar på och som trasar sönder alla argument för PK-Eliten.

 

Hur många av Sveriges s.k. No-Go Zoner har en majoritetsbefolkning av Svenskar?

 

0

Det finns flertalet gamla bruksorter i Sverige där samma sociala problem finns, men de befolkas i huvudsak av svenskar och europeiska invandrare. Konstigt nog så bränner inte dom bilar, plundrar butiker och bildar kriminella gäng i en rasande takt. Men vem vet de kanske har en fritidsgård eller en korvkiosk att hänga vid?

 

Anledningen till att jag författar dessa ord är de övriga partiernas kamp, de slåss med näbbar och klor för att göra Habo en mångkulturell krutdurk som skall explodera ut i en NoGo-Zon. Varför det får ni fråga dem om, men jag kan garantera att Habodemokraterna inte tänker stödja några sådana intentioner. Oavsett vad de må ytta om att invandring tillför det ena eller andra så kan vi återgå till ovan ställda fråga. Svaret är fortfarande 0 oavsett vad de kommer med för floskler.

 

Invandring har som alla mynt 2 sidor

 

 

 

Vi har alltid haft en rörelse av människor på jorden är ett huvudargument, ja det må så vara men då i betydligt färre antal och överhängande av människor med samma folkliga och kulturella bakgrund. Arbetskraftsinvandring är en av dessa och den uppfyller ett syfte som gynnar bägge parter då det renderar försörjning för individen och skatteintäkter för staten. Så länge det finns överskott av arbete och platser som måste fyllas är denna typ av invandring viktig för den enskilda nationens utveckling. Så har fallet varit i Sverige vid ett antal olika tillfällen genom historien och då såg vi till att ha en fungerande invandring som uppfyllde de mål och krav som ställdes.

 

Det som pågår idag är dock en helt annan typ av invandring där hundratusentals människor från främmande kulturer och folkstammar vallfärdar dit som bidragen utlovar en bättre levnadsstandard. Det resulterar i 99 fall av 100 till att människor som egentligen inte behövs i landet flödar in över gränserna och blir en ohållbart stor bidragsgrupp. Den del av befolkningen som är i arbete tvingas då att skänka bort delar av sin välfärd, trygghet och boplats åt människor som endast kommer för att exploatera den. Påståenden om att dessa skulle behövas på arbetsmarknaden är rent av löjlig då vi redan har en arbetslöshet och det krävs allt högre utbildningar för att kunna få någon typ av jobb. Nya siffror visar att arbetslösheten bland svenskar endast är 3,9 %, medans den bland invandrare är över 20% det fungerar inte att bara fylla på med folk eftersom det krävs en hel del för att komma in på en arbetsmarknad, såsom språkkunskaper och förståelse för landets sociala struktur. Resultatet blir en helt ny grupp i samhället som då med hjälp av skattemedel måste ges bostad, uppehälle och utbildning. Med andra ord en enorm kostnad för den grupp som ser till att skatterna rullar in på statens konto. Detta är bara en liten del av det hela, som rör det rent ekonomiska och lyfter fram en lång lista av kostnader som invandringen  innebär.

 

Vikten av dessa kunskaper

 

För att se helheten så måste man göras uppmärksam på problemet, eftersom Habo är en del av Sverige så kommer de problem som följt i massinvandringens kölvatten också att följa i takt med att Habo mångkulturaliseras. Vi vill undvika att dessa problem kommer till vår kommun, det verkar vi vara ensamma om då övriga partier vill köpa bostäder och öka antalet s.k. flyktingbarn samt andra asylanter. Det är en utveckling som inte kommer föra något gott med sig. Så för att avrunda, svaret på ovan ställda fråga är fortfarande 0

 

 
Att få åldras med värdighet

 

Efter ett långt arbetsliv där man dragit sitt strå till stacken via skattsedeln, eller om man kanske drabbats av sjukdom eller olyckor på vägen förtjänar man att tas om hand av det land som man bidragit till att bygga upp. Vi som har Sverigevänliga åsikter anklagas ofta för att ställa "grupp mot grupp" en liberal och vänster utsliten klyscha. Vår vilja är att alla grupper skall få det som de har rätt till, det är inte att ställa grupp mot grupp det är att prioritera varje grupp.

 

Habodemokraternas vision är att våra gamla i Habo skall få en ålderdom präglad av glädje och harmoni, man skall inte placeras i skymundan eller ses på som en kostnad för att man blivit gammal. Tyvärr tycks flera andra partier se allt ur ett kostnadsperspektiv, man glömmer bort människorna som finns bakom siffrorna. Skall man ha ett fungerande samhälle så måste ju saker och ting få kosta det som krävs för att folket skall må bra. Man får helt enkelt prioritera de behoven som är viktiga för varje enskild grupp, vi anser att det finns mängder av åtgärder man kan göra för att höja standarden för våra äldre utan att för den sakens skull ruinera kommunen. 

 

Har man till exempel bott och arbetat i Habo hela sitt liv och känner att det är dags att sälja av huset, då skall det finnas en rättvis bostadskö så man kan få en lägenhet. Vi är det enda partiet som förespråkar detta, medans övriga ställer grupp mot grupp och prioriterar dem som kanske egentligen är minst berättigade.

 

Trygghetslarm skall inte vara en kostnad, trygghet är en självklarhet det kostar inget att ringa ambulansen och det skall heller inte kosta någonting att ha en livlina i hemmet vid olycka eller sjukdom.

Därför bör alla med behov av dessa larm få dem gratis!

 

Att få känna den personal man har närmast kring sig på ett seniorboende är oerhört viktigt, att dessutom de anställda kan ta sig tiden att sitta ner och prata en stund med våra äldre bör vara en självklarhet. Vi anser att ekonomiska medel bör avsättas för att tillgodose detta, för allas trevnad och välbefinnande både hos äldre och även för att personalen skall slippa stress och överbelastning.

 

De som byggde landet kan lära de som skall ta vid, därför anser vi att skolan tillsammans med äldreomsorgen kan ha ett samarbete i form av en "klassmorfar" eller "klassmormor" som kan finnas med i skolsalen. Dels för att återge anekdoter ur sitt eget liv och hur saker fungerade förr, men även som ett stöd till lärarinnan eller läraren.

 

Det finns mycket vi kan göra för att skapa en bra kommun, DU kan också hjälpa till!

 

 

webmaster@habodemokraterna.se

 

 


Pressmeddelande:

 

Ett nytt parti kallat ”HABODEMOKRATERNA” har bildats för att motverka de odemokratiska krafter som uppstått i Habo. All makt utgår från folket, inte enskilda politiker genom agendasättande massmedia!

Partiledare och ordförande är Morgan Malmborg assisterad av Lennart Karlsson som sekreterare. Partiet med logotyp är registrerat hos Valmyndigheten för valet 2018.

Partiet är obundet Sverigevänligt och skall arbeta inom Habo kommun för alla kommunens innevånare.

Ett antal Habobor är redan medlemmar.

De som har önskemål om vilka frågor som bör prioriteras är mer än välkomna att kontakta Habodemokraterna.

 

Våra viktigaste frågor:

1.      Äldreomsorgen, Demensvården, Avlastningstjänster, byggande av Trygghetsboende samt återställande av serviceboenden för avsedda behövande.

 

2.      Förskolorna, öka personaltätheten samt inrätta nya i bl.a. Furusjö och Rödån m.fl. platser där innevånarantalet ökar. Detta är akut!

 

3.      Skolundervisningen; stöd till lärare och personal som skall kunna leda arbetet utan risk. Ökat stöd till elever med särskilda behov. Beräknade skolsituationen 2020 måste planeras nu då förskolornas och inflyttande familjers barn medför en snar ökning i grundskolorna.

 

4.      Byggande av de lägenheter som planerats i översikts-planer, istället för oönskade dyra ”modulhusen”, så att ungdomar och de äldre som säljer sina hus kan flytta. Bostadskö där alla behandlas lika och i turordning.

 

5.      Ökad gårdsförsäljning, mer närproducerat och stöd till ”Öppna

landskap-gårdar” för lokalt livsmedel.

 

6.      ”Hela Habo kommun skall leva”: översyn av infrastrukturen såsom bredband i och utanför tätorten där kostnadsstöd från kommunen ges, cykelbanor Mullsjö – Habo – Brandstorp för att minska olycksrisker och öka möjligheter för miljöpositiva aktiviteter samt påverka Länstrafiken att trafikera alla delar av kommunen inklusive resor till Hjo.  ”Förbifart Bränninge” påbörjas snarast. Påverka berörda myndigheter att åter öppna ett Poliskontor.

 

7.      Undersöka möjligheterna att göra ”Gröne Vägens skola” till en museebyggnad i sig själv som kan inrymma utställningar om ”Hagabodas” historia, forntida och nutida lokal kultur och information om våra fina möjligheter för företag och boende.

 

8.      Planera om möjligt att anlägga en konstisbana på Slätten och ett bad i närheten av Vårdcentralen.

 

Morgan Malmborg, ordförande, 070 493 79 54

Lennart Karlsson, sekreterare